1. Home
 2. Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Smulweb

Versie oktober 2018

Artikel 1 – Dienstverlening Smulweb
 1. Smulweb stelt op de Websites een platform ter beschikking waarop informatie rondom koken en voeding wordt verstrekt en door leden kan worden uitgewisseld.
 2. Smulweb is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van andere gebruikers, waaronder de gegevens die zij op de Websites ter beschikking stellen. Smulweb geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van gegevens die door gebruikers ter beschikking worden gesteld.
Artikel 2 – Aanmaken account
 1. Om lid te worden van Smulweb, dien je een account aan te maken op de manier zoals beschreven op de Websites waarbij bepaalde gegevens worden gevraagd waaronder je naam en e-mail adres. Smulweb kan naar eigen inzicht bepalen of er al dan niet een account zal worden aangemaakt.
 2. Je staat er jegens Smulweb voor in dat de gegevens die je verstrekt juist en volledig zijn. Je stemt ermee in dat Smulweb je gegevens gebruikt in verband met het beheer van je account.
 3. Je zult anderen geen toegang verlenen tot jouw account. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat er van je account wordt gemaakt, ook als anderen van je account gebruik maken, met of zonder jouw toestemming.
Artikel 3 – Lidmaatschap Smulweb
 1. Leden van Smulweb garanderen dat de door hen bij registratie en gedurende het lidmaatschap verschafte gegevens juist en volledig zijn. Leden zijn verplicht wijzigingen van hun gegevens tijdig door te geven op de Smulweb website.
 2. Smulweb is te allen tijde gerechtigd het lidmaatschap zonder opgaaf van redenen te beëindigen. Mededeling van de beëindiging door Smulweb zal plaatsvinden via e-mail of reguliere post. Mededeling van beëindiging door een lid geschiedt door een verzoek tot beëindiging via de Websites.
 3. Een lidmaatschap mag alleen afgesloten worden door meerderjarigen, of indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 4. Het lidmaatschap van Smulweb is niet overdraagbaar.
 5. Het lidmaatschap van Smulweb eindigt bij overlijden van het lid.
Artikel 4 – Intellectuele Eigendom
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de auteursrechten, ter zake van (de informatie op) de Websites alsmede op de door Smulweb vervaardigde documentatie die zich daarop bevindt, berusten bij Smulweb, diens licentiegevers of toeleveranciers.
 2. Niets in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Websites is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de Websites is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden en op de Websites is beschreven.
 3. Informatie die door huidige en voormalige gebruikers van de Websites op de Websites is geplaatst, kan door Smulweb te allen tijde worden gebruikt, zowel in het kader van de activiteiten van Smulweb als voor andere huidige of toekomstige activiteiten.
 4. Voor zover nodig erken je en stem je ermee in dat je door het beschikbaar stellen of achterlaten van gegevens (bijvoorbeeld een recept of blog), informatie of beeldmateriaal (hierna gezamenlijk: "de Gegevens") aan Smulweb, je aan Smulweb een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om deze gegevens - inclusief de door jou opgegeven naam - te gebruiken, te verveelvoudigen, verspreiden te bewerken en openbaar te maken in welke media dan ook en voor welke doeleinden dan ook. Voor zover mogelijk doe je hierbij afstand van je persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet 1912.
 5. Je stemt ermee in dat de gegevens die je via de Websites ter beschikking stelt, gebruikt worden door andere gebruikers van Smulweb. Voor zover nodig erken je en stem je ermee in dat je door het beschikbaar stellen van Gegevens aan Smulweb, je aan iedere gebruiker van de Websites een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om de Gegevens te gebruiken, te verveelvoudigen, verspreiden, bewerken en openbaar te maken voor zover op grond van deze gebruiksvoorwaarden is toegestaan. Smulweb aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de naleving van gebruikers van Smulweb van deze gebruiksvoorwaarden.
 6. Voor zover nodig verleen je aan Smulweb het recht om door jou ter beschikking gestelde gegevens te verwijderen om welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Smulweb op enige wijze aansprakelijk is.
 7. Je staat er jegens Smulweb voor in dat je rechthebbende bent ten aanzien van de gegevens die je op de Websites ter beschikking stelt, dat er daarmee geen rechten van derden worden geschonden en dat je bevoegd bent om de hiervoor bedoelde licentie te verstrekken. Dit betekent onder meer dat je toestemming hebt verkregen van de personen die voorkomen op het door jou beschikbaar gestelde materiaal. Je vrijwaart Smulweb en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor enige aanspraken van derden in dit verband.
 8. Je staat er jegens Smulweb voor in dat Smulweb en/of andere gebruikers van de Websites niet verplicht zal (zullen) zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producers, uitgevers, makers daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties.
 9. Indien een derde partij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Websites, waaronder maar niet beperkt tot de gegevens die jij ter beschikking hebt gesteld, heeft Smulweb het recht om, voor haar eigen rekening, in en buiten rechte maatregelen te nemen tot stopzetting van die inbreuk en tot verkrijging van schadevergoeding. Dit doet overigens niet af aan jouw eigen recht om ten behoeve van je eigen rechten op de gegevens zelf rechtsmaatregelen te nemen.
 10. Onverminderd hetgeen is bepaald in het vorige lid, machtig je Smulweb om in jouw naam op te treden en de aan jou toekomende bevoegdheden uit te oefenen, die Smulweb nodig heeft om de in het vorige lid bedoelde maatregelen te nemen. Je zal desgevraagd aan Smulweb alle medewerking verlenen ten behoeve van tegen derden te nemen maatregelen ter handhaving en verdediging van haar of jouw rechten.
 11. Bij een eventuele overdracht van de door jou ter beschikking gestelde gegevens aan (een) derde(n) dien je te bedingen dat de onderhavige licentie inclusief alle in deze voorwaarden vastgelegde condities door de verkrijger worden gerespecteerd.
Artikel 5 – Gebruik van de Website/Uitsluiting/Verwijdering content
 1. Je staat er jegens Smulweb voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Websites en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast garandeer je dat je je te allen tijde zult houden aan deze gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de door Smulweb bijgewerkte spelregels die op de Websites worden bekend gemaakt.
 2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Smulweb een of meer gedeelte(n) van de Websites te wijzigen, bewerken, kopiëren of te verspreiden, waaronder maar niet beperkt tot Gegevens van Smulweb en/of gebruikers, de onderliggende technologie en functionaliteit van de Website en de door Smulweb getroffen beveiligingsmaatregelen.
 3. Indien je aan gebruikers van jouw eigen website de mogelijkheid wilt bieden om videomateriaal van Smulweb en/of andere gebruikers van de Websites af te spelen, mag dit uitsluitend op je eigen, niet-commerciële website en uitsluitend met gebruikmaking van de daartoe door Smulweb aangeboden functionaliteit en de daarbij behorende code. Het videomateriaal mag niet op andere wijze worden gebruikt en/of verspreid en aan derden mag geen gelegenheid worden gegeven om het videomateriaal anders te gebruiken dan voor het real-time bekijken daarvan binnen de door Smulweb aangeboden functionaliteit. De door Smulweb beschikbaar gestelde code mag niet worden bewerkt, verspreid of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Je erkent dat je volledig en met uitsluiting van Smulweb verantwoordelijk bent voor het verspreiden van videomateriaal op de hiervoor bedoelde wijze.
 4. Het is niet toegestaan om met behulp van andere methoden dan de methoden die daartoe door Smulweb op de Websites worden aangeboden de door gebruikers en/of Smulweb beschikbaar gestelde Gegevens en/of diensten te bekijken en/of te gebruiken.
 5. Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn de volgende activiteiten die worden verricht in verband met de Websites in ieder geval in strijd met de gebruiksvoorwaarden, namelijk activiteiten of Gegevens die:
  1. een commercieel karakter hebben zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is verkregen van Smulweb;
  2. een andere inhoud of strekking hebben dan het culinaire thema van de Websites,
  3. een pornografische, gewelddadige, haatzaaiende of beledigende inhoud hebben;
  4. Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar maken of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Websites en/of de systemen van Smulweb te omzeilen;
  5. het gebruik van de Websites op enige wijze beperken en/of hinderen.
 6. Smulweb behoudt zich het recht voor om een gebruiker met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Websites indien hij op enige wijze handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de netiquette die op het internet in acht dient te worden genomen, zulks onverminderd het recht van Smulweb om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen.
 7. Smulweb behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie of materiaal zonder opgave van reden of waarschuwing vooraf van de Websites te verwijderen en gebruikers die deze informatie hebben geplaatst de toegang tot de Websites te ontzeggen.
Artikel 6 – Aansprakelijkheid/Vrijwaring
 1. Aan de samenstelling en inhoud van deze Websites wordt de uiterste zorg besteed. Smulweb aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van de Websites. Smulweb behoudt zich het recht voor om de informatie op de Websites en/of de vorm en de aard van door haar via de Websites aangeboden diensten te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
 2. Smulweb sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de content die door Smulweb of door bezoekers op de Websites zijn geplaatst of uit het gebruik van de Websites. Meer in het bijzonder zal Smulweb in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit de onmogelijkheid de Websites te gebruiken of uit het feit dat bepaalde informatie op de Websites onjuist, onvolledig of niet actueel is.
 3. Je vrijwaart Smulweb volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van de Websites.
Artikel 7 – Algemeen
 1. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast. Smulweb adviseert daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Indien één of meer bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe vastleggen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven.
 3. Op alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Websites is Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Websites zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.
 5. In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Smulweb worden overgedragen aan een derde, heeft Smulweb het recht om de content van de Websites, inclusief de door de gebruikers van de Websites verstrekte Gegevens, eveneens aan deze derde over te dragen
Contact

Contactgegevens:

Jumbo Supermarkten B.V. h.o.d.n. Smulweb

 • t.a.v. Smulweb redactie
 • Rijksweg 15
 • 5462CE Veghel
 • E-mail: mail@smulweb.nl
 • Telefoonnummer: Jumbo klantenservice: 0800-0220161 - bereikbaar van maandag t/m zaterdag: 8:00 uur - 20:00 uur;
 • Stel uw vraag online via hallo.jumbo.com/klantenservice
 • BTW nr: NL.00.50.70.673.B01
 • KvK nr: 16044409
Top