Smulweb.nl maakt gebruik van cookies

Graag houden wij onze website gratis, daarom maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare meettechnieken. Hiermee kunnen wij uw instellingen onthouden en de website optimaliseren. Daarnaast kunnen wij voor advertenties een vergoeding ontvangen. Meer over cookies leest u hier.

Om verder te gaan naar de website,
verzoeken wij u om akkoord te geven.

Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik accepteer de cookies
 1. Home
 2. Voorwaarden

Algemene voorwaarden Smulweb

Versie oktober 2018


 1. Algemeen
  1. 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van Jumbo Supermarkten B.V. h.o.d.n. Smulweb (hierna: Smulweb) en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Smulweb en de wederpartij (hierna: opdrachtgever), ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of in verband staan met een overeenkomst.
  2. 1.2 Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien zij schriftelijk zijn overeengekomen; voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.
  3. 1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op aanbieden en voorstellen van Smulweb, de overeenkomst of enige andere overeenkomst waarbij Smulweb en opdrachtgever partij zijn.
  4. 1.4 Indien een strijdigheid ontstaat tussen deze voorwaarden en de overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
  5. 1.5 Smulweb behoudt zich ten allen tijde het recht voor van de in deze voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.
  6. 1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Smulweb en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 2. Aanbieding/offertes
  1. 2.1 De aanbiedingen en offertes van Smulweb zijn vrijblijvend en binden Smulweb niet, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
  2. 2.3 Een aanbieding of offerte kan door Smulweb worden verlengd, door schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever.
  3. 2.4 Smulweb behoudt zich het recht voor bestellingen c.q. opdrachten te weigeren.
 3. Totstandkoming overeenkomst
  1. 3.1 Een overeenkomst, hoegenaamd dan ook, komt eerst tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Smulweb. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging door Smulweb van de door opdrachtgever aan hem verstrekte bestelling c.q. opdracht, dan wel uit het feit dat Smulweb uitvoering geeft aan de bestelling c.q. opdracht.
  2. 3.2 Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen gelden niet, zolang zij niet door Smulweb uitdrukkelijk zijn aanvaard. Deze aanvaarding blijkt uit een schriftelijke bevestiging van Smulweb dan wel uit het feit dat Smulweb uitvoering heeft gegeven aan de aanvulling, wijziging enz.
  3. 3.3 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Smulweb, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
 4. Prijzen
  1. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in Euro en zijn excl. BTW.
 5. Aflevering
  1. 5.1 Een eventueel overeengekomen afleveringstermijn geldt slechts als streeftermijn.
  2. 5.2 Indien Smulweb de overeenkomst reeds deels is nagekomen, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte van de goederen in ontvangst nemen c.q. diensten accepteren en daarvoor de verschuldigde prijs voldoen.
  3. 5.3 Overschrijding van een overeengekomen (af)leveringstermijn door Smulweb geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 6. Kwaliteit en reclame
  1. 6.1 Smulweb staat er niet voor in dat de door haar verkochte goederen c.q. verleende diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen dan wel aanwenden, ook niet indien dat doel aan Smulweb kenbaar is gemaakt.
  2. 6.2 De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd of verricht niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Smulweb daarvan niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, en in ieder geval nadat zes maanden na aflevering c.q. voltooiing van de diensten zijn verstreken.
  3. 6.3 Een reclame betreffende geleverde goederen c.q. diensten beïnvloedt niet de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties of prestaties en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van de vordering van Smulweb op te schorten.
 7. Overmacht
  1. 7.1 Indien Smulweb door een niet toerekenbare tekortkoming ("overmacht") niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
  2. 7.2 Onder overmacht wordt verstaan, elke van de wil van Smulweb onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens de opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch wordt gemaakt of waardoor nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Smulweb gevergd kan worden.
  3. 7.3 Indien door overmacht de aflevering van goederen of de uitvoering van diensten meer dan drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel Smulweb als de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst -voor het niet uitgevoerde gedeelte- te ontbinden met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald.
  4. 7.4 Indien overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte dan de goederen behouden c.q. diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en daarvoor de daarvoor verschuldigde prijs voldoen.
 8. Exclusieve rechten
  1. 8.1 Smulweb is exclusief rechthebbende tot de aan de opdrachtgever af te leveren goederen (daaronder te begrijpen werken, gegevens en zelfstandige elementen, zoals leads en daaruit voortvloeiende afspraken).
  2. 8.2 De opdrachtgever zal zich onthouden van zodanig handelen met betrekking tot deze goederen dat Smulweb daarvan de exclusieve gerechtigheid verliest. Het is de opdrachtgever dan ook verboden om de goederen voor andere doeleinden te gebruiken dan partijen zijn overeengekomen, door deze goederen te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen, zulks in de ruimste zin des woords.
  3. 8.3 Op een daartoe door Smulweb gedaan verzoek dienen de goederen, na gebruik overeenkomstig de afspraak tussen partijen, onverwijld te worden teruggegeven.
  4. 8.4 De opdrachtgever komt geen retentierecht of opschortingsrecht toe met betrekking tot deze goederen.
  5. 8.5 Bij overtreding van hetgeen hiervoor is gemeld, zal de opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 150.000,-- verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Smulweb tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.
 9. Geheimhouding/concurrentie
  1. 9.1 De opdrachtgever zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is of de opdrachtgever tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift. Het is Smulweb toegestaan de naam van de opdrachtgever te gebruiken als organisatie waaraan Smulweb goederen heeft geleverd c.q. diensten heeft verricht.
  2. 9.2 De opdrachtgever verbindt zich jegens Smulweb om tijdens de duur van deze overeenkomst en daarna geen soortgelijke initiatieven als van Smulweb in het kader van de onderhavige overeenkomst te ontplooien, of om op enigerlei wijze hierbij direct of indirect betrokken te zijn, tenzij na schriftelijke toestemming van Smulweb.
 10. Facturering/betaling
  1. 10.1 Smulweb is gerechtigd tot facturering, ook na iedere deellevering of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen diensten.
  2. 10.2 De opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek of verrekening te voldoen.
  3. 10.3 De in rekening gebrachte prijs is evenwel, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten allen tijde terstond opeisbaar in geval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit de onderhavige overeenkomst dan wel uit een andere overeenkomst c.q. uit de wet voortvloeien, niet nakomt.
  4. 10.4 De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.
  5. 10.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  6. 10.6 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van Euro 40,-.
  7. 10.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 11. Zekerheidstelling
  1. 11.1 Indien Smulweb op zich genomen heeft goederen aan de opdrachtgever de leveren c.q. diensten te verrichten, is de opdrachtgever verplicht Smulweb desgevraagd ten bewijze van haar kredietwaardigheid, hetzij voor aflevering c.q. verrichting van diensten, hetzij tijdens, hetzij daarna, en zonder dat de opdrachtgever in verzuim hoeft te zijn, zekerheid te stellen voor de nakoming van al haar huidige en/of toekomstige verplichtingen en wel naar genoegen van Smulweb in een naar keuze van Smulweb aan te geven vorm, waaronder maar niet beperkt tot het verstrekken van een bankgarantie.
  2. 11.2 De hier bedoelde verplichting tot het stellen van zekerheid geldt ook voor de verplichting tot betaling van schade, ingeval Smulweb van de opdrachtgever vergoeding vordert van schade die het gevolg is van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever.
  3. 11.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van zekerheden is Smulweb niet gehouden tot (verdere) nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever, onverminderd het recht van Smulweb om betaling van de uit enig hoofde verschuldigde gelden, schadevergoeding en/of deze zekerheden in rechte te vorderen.
 12. Aansprakelijkheid/vrijwaring
  1. 12.1 Smulweb is nimmer aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de Opdrachtgever of een derde lijdt in verband met of voortvloeide uit met Smulweb gevoerde onderhandelingen, een met Smulweb aangegane overeenkomst, een door Smulweb gepleegd verzuim, een door Smulweb gedaan beroep op overmacht of een door Smulweb geleverd goed of verleende dienst tenzij (a) Smulweb terzake schade verzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald (b) de opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Smulweb.
  2. 12.2 Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens medewerkers of bestuurders van Smulweb dan wel groepsvennootschappen van Jumbo in verband met deze overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten. Voornoemde (rechts)personen kunnen zich in dat verband beroepen op dit ten behoeve van hem bedongen derdenbeding.
  3. 12.3 De opdrachtgever zal Smulweb volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Smulweb terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.
 13. Ontbinding
  1. Onverminderd het bepaalde in artikel, kan Smulweb de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden dan wel op te zeggen -zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn en onverminderd het recht van Smulweb schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen - ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit de onderhavige overeenkomst dan wel uit een andere overeenkomst c.q. uit de wet voortvloeien, niet nakomt. In de gevallen als hiervoor genoemd is het door de opdrachtgever aan Smulweb verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.
 14. Hoofdelijkheid
  1. Indien de opdrachtgever uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van de overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Smulweb voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 15. Overdracht rechten en verplichtingen
  1. De opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit de overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Smulweb overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door een derde. Smulweb kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.
 16. Bepalingen die van kracht blijven
  1. Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.
 17. Vervaltermijn
  1. Voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Smulweb in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 18. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en opschriften
  1. 18.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Smulweb en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  2. 18.2 De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. 18.3 Alle geschillen welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan de jurisdictie van het bevoegde gerecht te 's-Hertogenbosch.
  4. 18.4 Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze voorwaarden te vergroten en vormen geen middel tot interpretatie.
Contact

Jumbo Supermarkten B.V. h.o.d.n. Smulweb

Contactgegevens:

Jumbo Supermarkten B.V.

 • t.a.v. Smulweb redactie
 • Nijverheidsweg-Noord 55A
 • 3812 PK Amersfoort
 • Tel. 033 7600181
 • E-mail: contact@smulweb.nl
 • BTW nr: NL.00.50.70.673.B01
 • KvK nr: 16044409
Top