Smulweb Blog

Je koekje bij de koffie

Wandelen in het Hoge Boekel en omgeving
Wandelen in het Hoge Boekel en omgeving

Het gebied ten noordoosten van Enschede ligt op de flank van een stuwwal. Men vindt hier een aantal grotere en kleinere landgoederen zoals de Hooge Boekel, de Vieker, de Welle, Spiele, de Boekel en de Bonekamp. De landgoederenzone wordt omringd door een agrarisch cultuurlandschap dat nog vele oorspronkelijke elementen, zoals bosjes en houtwallen, bevat.

Onderstaand kaartje geeft een globale indeling van het werkgebied van de Vereniging.De landgoederen

Deze landgoederen zijn vanaf het midden van de 19e eeuw geleidelijk gecreeerd door Enschede textielfamilies. Voor die tijd bestond het gebied grotendeels uit uitgestrekte heidevelden.De landgoederen zijn steeds in particulier bezit gebleven. Sinds het begin van de natuurschoonwet van 1928 zijn zij praktisch alle opengesteld voor het publiek en met name de op rust en natuur gestelde wandelaar zal hier volop kunnen genieten. Er zijn in dit gebied verschillende landschapstypen te onderscheiden, zoals het essen- en matenlandschap, het oude hoevenlandschap.


en het heide-ontginningslandschap.

Kenmerkend hiervoor is de afwisseling van bossen, lanen en agrarische gronden begrensd door houtwallen.Diverse monumentale huizen staan op verrassende plaatsen in het landschap, zoals dat het geval is bij De 'Vieker'


en de 'Hooge Boekel'


Verder is het bekijken van de Lonneker Molen zeker de moeite waard.


De Hoge Boekelerbeek


ontspringt op de Hoge Boekel en omdat de beek door de landgoederen stroomt is zij beschermd tegen destructieve invloeden en daarom nog in haar natuurlijke staat te bewonderen (o.a. halverwege de Telgendijk).


IJsvogel, rode en zwarte wouw, graspieper en vele andere soorten zijn regelmatige bezoekers van het gebied, wat bewijst hoe aantrekkelijk het hier voor vogels is. Door het relatief grote aantal dode bomen huizen er veel spechten in de bossen, o.a. de zwarte en de groene specht en de kleine en grote bonte specht.Kortom, een gebied met een veelheid aan cultuurhistorische, landschaps- en natuurwaarden, waar we zuinig op moeten zijn.Om te voorkomen dat reeen, hazen, egels en andere dieren verstoord worden, dienen honden aan de lijn te worden gehouden op prive-terrein.

De landbouw

Buiten de landgoederen zijn nog een aantal agrarische bedrijven te vinden in de volgende sectoren:melkveehouderij, varkenshouderij, gemengd bedrijf en akkerbouw. De bedrijven varieren in omvang van grotere bedrijven met enkele tientallen hectares grond waar de landbouw de hoofdbron van inkomsten is, tot kleinere bedrijven waar meer hobbymatig gewerkt wordt.Het landschap in het agrarische gebied is meer open dan binnen de landgoederenzone en heeft daardoor een eigen charme. Op een aantal plaatsen, zoals de Lonnekermarke


zijn mooie "vergezichten" te zien. Het landschap bevat nog zoveel elementen als bosjes, houtwallen en mooie solitaire bomen, dat het niet eentonig is. Het landschap is in de loop der jaren gevormd door de boeren en het voortbestaan van de landbouw is essentieel voor het instandhouden ervan.

In het agrarische gebied zijn de afstanden groter en het netwerk van paden en wegen is minder dicht. Het gebied is dan ook zeker aan te bevelen als onderdeel van een fietstocht.Binnen de landgoederen wordt ook landbouw bedreven, maar dan vooral extensief. Twee eigenaren houden vleesvee. Een van de vleesveehouders is te vinden onder Hereford Kudde Hoge Boekel


Wij wensen jullie een prettige wandeling!

Bron: http://www.hogeboekel.nl/

Home Recepten