Smulweb Blog

Je koekje bij de koffie

SUIDAFRIKAANSE SPREEKWOORDE EN SE-GOED

n Paar wyshede oor die allerdagse lewe in Suid-Afrika Die bobbejaan sit na te dink oor dit almal.......

-Tevredenheid is nie die vervulling van wat jy wil h? nie, dit is die besef

van wat jy alreeds het. Tevredenheid is niet de vervulling van wat jij wilt, maar het besef van wat je alreeds hebt.

-Nadat alles ges? en gedoen is, is baie meer ges? as gedoen. Nadat alles ??..gezegt en gedaan is, is ??.meer ?. gezegt dan gedaan (bijv. uren lang over iets vergader en dan nog geen werk vericht)

-Gebruik die talente wat jy het; die woude sou min musiek h? indien net die voeltjies wat hul liedjies die beste sing, dit sou sing. Gebuik die talenten welke jij reeds hebt, die ??. bossen zou weinig muziek maken als alleen de vogeltjes die mooi kan zingen mogen zingen.( i.a.w. gebruik je talenten die jij hebt en kijk niet naar de prestaties van andere, die van jezelf is ook nodig in deze maatschappij)

-Werklike vrygewigheid is om iets goed te doen vir iemand wie dit nooit sal

uitvind nie. Als je mensen iets geven en jij geeft het anoniem, zonder dat de persoon het weten van wie dit komt, dan eer je niet jezelf maar de andere persoon.

-Indien ons geen foute van ons eie gehad het nie, sou ons nie soveel plesier

geput het uit die foute van ander nie. (deze is een diepe) Als wezelf volmaak en zonder fouten waren zouden we niet zoveel kon genieten van de fouten van andere mensen. (m.a.w. door de fouten van andere mensen kunnen we onze eigen fouten aanvaarden.

-Om haatdraend te wees, is soos om gif te neem en te hoop die ander persoon

gaan dood. Als je mensen moeilijk kan vergeven voor iets die ze jou aangedaan heeft, is het als wanneer jezelf gif inneemt en dan hopen dat deze persoon zelf eraan dood zullen gaan. ( m.a.w. niet iemand kan vergeven werkt als gif en vreet jou op qua energie)

-Vermo? is dit waartoe jy in staat is. Motivering bepaal wat jy doen. Jou

houding bepaal hoe goed jy dit doen. Eigen kunnen is wat je werkelijk kan. Motivatie is bepalend voor wat je werklijk doen. Jou inzet is bepalend voor hoe goed je het doet.

-Aanvaarding van wat gebeur het is die eerste stap om die nagevolge van

teenspoed te oorkom. Door te kunnen erin als iets ergs met jou gebeurde, kan je het ook beter verwerken.

-Om ons lewens in perspektief te hou, het almal \\\'n hond nodig wat vir ons

aanbid en \\\'n kat wat vir ons ignoreer. Om de relativiteit van het leven goed te zien, hebben we allemaal een hond nodig die ons aanbidden en een poes die net doen alsof jij niet bestaan. (m.a.w. we hebben soms een schouderklopje nodig en soms hebben we iemand nodig die je niet zo bezonder vind en net doen alsof hij of zij jou niet zien zitten)

-Berge kan nie uitgeklim word behalwe met kronkelpaaie nie. De levensweg is niet altijd rechtuit, maar soms met diepe dalen en soms met hoge pieken. (leuke en minder leuke dingen gebeur in het leven)

Daar is twee maniere om jou lewe te leef. Een is asof daar geen wonderwerke

is nie. Die ander is asof alles \\\'n wonderwerk is. Jij kan op twee manieren door\\\'t leven gaan. De ??n is net doen alsof wonderwerken niet bestaan. En de andere manier is om de hele schepping van alles om je heen als wonderwerk te zien.

Moenie met jou agterkant na iemand toe aankom nie. Netnou dink hy jy lyk

reg rondom so. Moet niet met jou rug-kant iemand benaderen. Strak dink zo een persoon dat je precies zo ook uitzien aan de voorkant. (m.a.w. Laat jezelf zien en maak jezelf open voor de persoon.)

-Indien ons geen winter gehad het nie, sou die lente nie so aangenaam gewees

het nie. Indien ons nie soms teenspoed ervaar het nie, sou welvaart nie so

welkom wees nie. Als er geen winter was, zouden we niet zoveel van de lente kon genieten. Als we nooit tegenspoed hadden, zouden we ook niet de leuke tijden in onze levens kon waarderen.

-Al is jy op die regte spoor, sal jy omgery word indien jy net daar sit. Al ben je op de goede levensweg, zal je aangereden worden als je te lang op de ene plaats blijft vashaken.(m.a.w. Als je vind dat jou leven soepel gaan, moet je toch verder groeien in je leven om niet vasgeroest te worden in oude gedachten)

-Moet nooit \\\'n deur vir ewig toemaak nie, dit mag dalk net wees dat jy dit

weer wil gebruik. Sluit nooit jou gevoel van jou hart af voor iemand die een vriend is/was mischien heb je hem of haar later weer nodig in jou leven.

-Ouderdom mag plooie op die gesig laat, maar \\\'n gebrek aan geesdrif laat

plooie op die siel. Met de ouderdom komt plooien op jou gezicht, maar het geeft niet, zolang je geen plooien op jou siel hebben doordat jij het leven niet tenvolle benut had in al zijn fasetten.

-As jy nie van iemand hou nie, doen hom \\\'n weldaad, daarna sal jy hom liefhe. Als je een hekel hebben aan een persoon, moet je eens een keer iets positiefs voor deze persoon doen en jij zal zien dat deze persoon ook een mens als jezelf bent.

-Moenie bang wees vir skaduwees nie. Dit is \\\'n aanduiding dat daar erens naby ook \\\'n lig is. Als het leven even wat donker en uitzichtloos eruit ziet met donkere wolken in jou hart, kan juist deze down kant voor je een teken zijn dat er weer betere tijden zal aanbreken.

-Om lief te h? en om lief geh? te word, is soos om die son te voel van beide kante af. Om te bemin en om bemin te worden, is net alsof de zon je van voor en van achteren terzelfdetijd verwarmen. (vind ik een h??l mooie)

-Behandel mense asof hulle is wat hulle behoort te wees en jy help hulle om te word wat hulle in staat is om te word. Aanvaar de fouten van ander en help hun het beter aan te pakken en ze zullen weer een stap verder zijn naar jou eigen standaarden in het leven.

-Soms beteken die meerderheid net dat al die gekke aan dieselfde kant is. Als er een meerderheid van mensen stem voor iets, betekend het niet dat zij gelijk hebben. Ze zijn dan toevallig onder omstandigheden de meerderheid op dat moment.

-Nege tiendes van ons ellendes word veroorsaak deur ander mense wat nie soveel van ons dink as wat ons dink hulle behoort nie. 9/10 van onze smarten komt door andere mensen die je niet naar jou eigen waarde inschatten.

-Sommige mense sien dinge soos dit is en s? \\\"waarom?\\\". Ander droom dinge wat nie bestaan nie en vra \\\"waarom nie?\\\" Als je een vrije geest bezit en ongerechtigheden zien gebeuren, vraagd je \\\"Waarom\\\". Mensen verstrikt in hun eigen paleisje bouwen, denk er niet over na... ha ha ha !)

-Die geheim vir \\\'n gelukkige lewe is nie om te doen waarvan jy hou nie, maar om te hou waarvan jy doen. De geheim van het leven om gelukkig te zijn ermee, en te doen wat jij het liefs doen, is dat wat jij doet, jij moet kan aanvaarden en ermee gelukkig zijn.

-Vergifnis verander nie die verlede nie, maar dit verhef jou toekoms. Als je een andere persoon kan vergeven betekend het niet dat de daad en gevolgen van de daad van deze persoon gewist word uit jou geheugen, maar het help jou om deze persoon weer te aanvaarden als mens.

-Begin deur te doen wat nodig is, dan wat moontlik is en meteens doen jy die onmoontlike. Doen eerst wat je moet doen, dan de noodzakelijke dingen en opeens doe je wat nog nooit mogenlijk was. (m.a.w. doe wat jij moeten doen met motivatie en dan presteer jij boven wat jij al kon.)

-Tuis is nie waar jy bly nie, maar waar jy verstaan word. So, koester diegene wie jou verstaan en aanvaar.. Waar je thuis horen hoeft niet te zijn waar jij woon, maar waar jij begrijpen worden. Zo koester diegenen die jou begrijpt en dat moet jou laat berusten in jou thuis situatie als het niet zo daverend is.

-Hou jou woorde altyd soet en aangenaam vir in geval jy jou woorde moet sluk. Bedenk wat je zegt, straks moet je het mischien weer terug slukken. (m.a.w. past op wat jij zegt)

-Ware vriendskap is soos goeie gesondheid, die waarde daarvan word selde besef totdat dit verlore is. Een goede vriendschap is als gezondheid. Je weet niet wat het echt betekend tot je het verlies.

-Aanhoudende poging, nie krag of intelligensie nie, is die sleutel om ons potensiaal te ontsluit. Steeds proberen om iets te laten lukken, is niet omdat je het kan of zo slim is, maar meer tranen met sweet en steeds proberen om jou doel te berijken.

-Die probleem met leer uit ondervinding is dat die toets eerste gebeur en die les daarna. Proefondervinderlijk iets ondergaan heeft een nadeel, jij moet het eerst ondergaan voor je het weet.

-Dit is nie wat ons ontvang nie, maar wat ons gee, wat die maatstaf is van ons lewe. Niet dit dat we ontvangen maakt on rijk, maar dit die we weggeven.

-Die geheim van voortuitgang, is om te begin. Je kunt erover praten, maar het moet ook gebeuren.

-Kommer laat nie m?re se sorge verdwyn nie, dit laat die krag uit vandag verdwyn. Zorgen bied morgen mischien geen oplossing, maar het put je vandaag wel uit.

Verbeelding is belangriker as kennis. Fantatie is belangrijker dan zeker weten.

-Dit is beter om alleen te wees, as om in die verkeerde geselskap te wees! To be alone is better than been in Bad Company. (m.a.w. kiest jou vrienden goed uit)

-Moenie bid vir take gelykstaande aan jou krag nie, bid vir krag gelykstaande aan jou take. Je moet niet bidden voor taken (werk?) gelijk aan jou kracht (kunde?), bid voor kracht gelijk aan jou taken.

-Wanneer \\\'n kind huil in die groot nag van die lewe, moet jy met \\\'n kers na hom toe stap, en nie met \\\'n lat nie. Als een kind je nodig heeft en al is hij irritant, moet je hem/haar positief benaderen. Hoe moeilijk het ook mag zijn.

- \\\'n Lewe met liefde sal dorings h?, maar \\\'n lewe sonder liefde sal geen rose h? nie. Een leven met liefde zal zijn \\\"up\\\'s\\\" en \\\"downs\\\" hebben, maar ?n leven zonder liefde zal geen schoonheid uitstralen.

Home Recepten