Auteur: theeleut (pagina 1 van 2)

Thee voor een gezonder gebit

Thee is een natuurlijke bron van fluoride, kan het helpen tandplak tegen te gaan? Een regelmatig gebruik van fluoride beschermt tegen tandbederf bij zowel volwassenen als kinderen. Niet alleen blijkt het een positief te werken ter voorkoming van tandbederf, het bevordert ook de gezondheid van het tandvlees. Een prettige, gezonde, en natuurlijke manier om fluoride tot ons te nemen is door regelmatig thee te drinken.… Lees meer »

Moet je groene thee leren drinken?

Hoe zet je groene thee zodat het lekker is De meeste mensen schrikken de eerste keer van groene thee, en dat komt meestal omdat men niet goed weet hoe deze thee te zetten. En toch is het niet moeilijk. Volgens de Cha Jing (het boek van de thee) uit de achtste eeuw, is water uit bergbronnen het meest geschikt voor het zetten van thee, maar met het water wat bij ons uit de kraan komt kom je tegenwoordig gelukkig ook nog een heel eind.… Lees meer »

De geschiedenis van de thee en het theegebruik in Nederland deel 5.

Theegenot buitenshuis. Doorgaans wordt er in publicaties over de leefgewoonten van onze voorouders op gewezen, dat de thee in de zeventiende en achttiende eeuw weliswaar dikwjils in gezelschap gedronken werd, maar dat dit uitsluitend thuis geschiede. Thee zou zich juist hierin onderscheiden van koffie en van alcoholica, die men ook in openbare gelegenheden placht te gebruiken. Deze veronderstelling is evenwel niet geheel juist gebleken.… Lees meer »

De geschiedenis van de thee en het theegebruik in Nederland deel 4

Thee als medicijn In vrijwel alle zeventiende eeuwse reisbeschrijvingen en andere publicaties, die betrekking hebben op China en Japan, wordt aandacht geschonken aan het theegebruik in die landen. Herhaaldelijk wordt er daarbij op gewezen, dat de thee een gunstige invloed zou hebben op de gezondheid, zodat verschillende ziektes, die in Holland veelvuldig voorkwamen, aldaar geheel en al onbekend waren: “Desen dranck bevrijt haer voor ‘t Plegma, swaer-hoofdigheydt, loopende ooghen ende swack ghesichte; ende aldus leven sy langhen tijd sonder by na eens sieck te worden”.… Lees meer »

De geschiedenis van de thee en het theegebruik in Nederland deel 3

Theeaanvoer in Nederland In 1602 werd de “Generale Vereenichde Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie in de Ge|nieerde Nederlanden”, doorgaans kortweg V.O.C. genaamd, opgericht, die zich met name het bedrijven van “commercien op vreempde Landen” tot taak had gesteld. Aan het hoofd stonden de in Amsterdam zetelende Bewindhebberen of Heeren XVII, die met de algehele leiding waren belast en onder meer beslissingen namen over de jaarlijkse investeringen.… Lees meer »

De geschiedenis van de thee en het theegebruik in Nederland deel 2

Theeproductie buiten China en Japan Toen de thee zich in de loop van de zeventiende eeuw tot een steeds belangrijker handelsartikel ging ontwikkelen, heeft de V.O.C. pogingen ondernomen om in Indie of in andere gebieden onder onze invloedssfeer, zoals de Kaap de Goede Hoop, theeplantages aan te leggen. Zelfs werd in 1682 de veronderstelling geuit, dat het Nederlandse klimaat wellicht voor dergelijke planten geschikt zou zijn, terwijl voordien Nieuhof er al op gewezen had dat de thee goed kon groeien “op die plaatsen in Sina en Japon, daar het hagelt en sneeuwt, eveneens als in Holland.… Lees meer »

De geschiedenis van de thee (deel 3 en slot:) een lekker drankje zorgt soms voor grote problemen

Het loopt niet altijd zoals iedereen wil Naarmate de theeconsumptie in Engeland toenam, kostte de jaarlijkse import uit China het land steeds meer geld, terwijl China geen behoefte had aan katoen, Engelands enige exportprodukt. In 1800 bood opium uitkomst. De Chinezen wilden opium (hoewel de import ervan door een Chinese wet uit 1727 verboden was) en de Britten, later gevolgd door de Portugezen, begonnen hun plaatselijke voorraden uit te breiden.… Lees meer »

De geschiedenis van de thee, deel 2: De thee verovert de wereld

Na een flinke tijd wordt thee ook buiten China populair De Japanse geschiedenisboeken doen melding van een keizer, Shomu, die in 729 in zijn paleis thee serveerde aan honderd boeddhistische monniken. Omdat er in die tijd in Japan nog geen thee werd verbouwd, moeten de bewerkte bladeren wel uit China zijn gekomen. Men vermoedt dat het eerste kweekzaad naar Japan is gebracht door Dengyo Daishi, een monnik die twee jaar, van 803 tot 805, in China had gestudeerd.… Lees meer »

Theeklassen

Hoe noem je al die klasseringen van thee nu eigenlijk De laatste fase in het bewerkingsproces is het sorteren. Wanneer de bladstukjes uit de droger of oven komen, gaan ze door zeefmachines met zeven van verschillende maten om ze op grootte te sorteren. Deskundigen sorteren niet naar kwaliteit of smaak, maar naar het uiterlijk en type van de blaadjes. De beste klassen geven echter bijna ook altijd de beste kwaliteit.… Lees meer »

De geschiedenis van de thee en het theegebruik in Nederland

De Hollanders in het verre Oosten Als grondlegger van de contacten tussen Europa en het mysterieuze Azik kan Marco Polo worden genoemd, die in 1271 over land naar China schijnt te zijn gereisd en wiens belevenissen tijdens een gevangenschap in Genua zijn opgetekend. De vroegste vermelding van thee in de westerse literatuur dateert evenwel uit 1559. In dat jaar verscheen namelijk te Venetie een door Giambattista Ramusio samengesteld boek met als titel “Navigatione et Viaggi”, waarin verschillende reisverhalen gebundeld zijn.… Lees meer »

Oudere posts